Projekt Statut Związku Polskich Stowarzyszeń Larpowych "Larp PL"

Rosnąca popularność larpów wyraża się między innymi stale rosnącą liczbą różnorodnych stowarzyszeń i klubów grupujących twórców i graczy larpowych. Społeczność miłośników larpowania i organizowane przez nią imprezy kulturalne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, stały się już ważnym, choć rzadko dostrzeganym elementem krajobrazu kulturalnego i artystycznego Polski. Zatem, w celu lepszej koordynacji i promocji działań, podejmowanych przez poszczególne kluby, stowarzyszenia i środowiska larpowe, czołowe polskie stowarzyszenia larpowe postanowiły powołać do życia ogólnokrajową organizację - Związek Polskich Stowarzyszeń Larpowych "Larp PL".


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Związek Stowarzyszeń "Larp PL", zwany dalej Związkiem, jest związkiem stowarzyszeń w rozumieniu ustawy z dnia 7.04.1989 r. - "Prawo o stowarzyszeniach" z późniejszymi zmianami i działa na podstawie powołanej ustawy oraz tego Statutu.

§ 2
Siedzibą Związku jest XXXXX.

§ 3
Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Związek może brać udział w imprezach międzynarodowych, związanych z przedmiotem jego działalności.

§ 4
Związek może należeć do międzynarodowych związków stowarzyszeń miłośników fantastyki.

§ 5
Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Związek Polskich Stowarzyszeń Larpowych" i napisem pośrodku: "Larp PL" oraz pieczęci nagłówkowej. Władze Związku mogą ustanowić symbol graficzny (logo) Związku i umieścić go w polu centralnym pieczęci.

§ 6
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej osób, wydelegowanych przez stowarzyszenia członkowskie do pracy w jego organach. Związek może zlecać odpłatne wykonanie określonych czynności.


Rozdział II

Cele i metody działania

§ 7
Związek Stowarzyszeń "Larp PL" koordynuje działalność stowarzyszeń członkowskich, ułatwia wypełnianie przez nie celów statutowych, wspiera działalność klubów miłośników fantastyki, pozostających ze względów formalnych poza Związkiem, oraz propaguje szeroko rozumianą działalność larpową. Najważniejszym celem działalności Związku jest koordynowanie i wspieranie działań stowarzyszeń członkowskich, związanych z organizowaniem Konferencji Larpowej KOLA.

§ 8
Związek realizuje swoje cele przez:
- podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz organizowania "KOLI oraz innych imprez o zasięgu ogólnopolskim, organizowanych przez stowarzyszenia członkowskie;
- podejmowanie działalności wydawniczej;
- nawiązywanie kontaktów z analogicznymi organizacjami zagranicznymi;
- służenie radą i pomocą nowo powstającym stowarzyszeniom i nieformalnym grupom larpowym;
- sprzyjanie wymianie doświadczeń między stowarzyszeniami członkowskimi;
- propagowanie działalności środowiska larpowego w mediach.

§ 9
Związek może ustanawiać nagrody za wyróżniające się larpy oraz dla osób i organizacji szczególnie zasłużonych dla propagowania larpów.

§ 10
Związek nie ma uprawnień władczych wobec stowarzyszeń członkowskich.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12
Członkiem zwyczajnym (stowarzyszeniem członkowskim) może być stowarzyszenie zarejestrowane, przedmiotem działalności którego jest popularyzacja szeroko rozumianej aktywności larpowej, które zgłosi chęć przystąpienia do Związku, dokumentowaną uchwałą odpowiedniej władzy statutowej i zostanie przyjęte przez Radę Larp PL.

§ 13
Członek zwyczajny ma prawo:
- uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku;
- delegować swych przedstawicieli i kandydatów do władz Związku;
- zgłaszać wnioski i postulaty do właściwych władz Związku, oceniać ich działalność i swobodnie wyrażać poglądy na każdym jego forum;
- uzyskiwać od władz Związku informacje o jego działalności oraz uzasadnienie podejmowanych decyzji;
- korzystać z zasobów materialnych Związku na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.

§ 14
Członek zwyczajny ma obowiązek:
- brać czynny udział w działalności Związku, a w szczególności przyczyniać się do organizacji Konferencji Larpowej "KOLA";
- przestrzegać postanowień Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów;
- sumiennie wykonywać działania, które zostały mu powierzone przez władze Związku.

§ 15
Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna zainteresowana działalnością merytoryczną Związku, która zadeklaruje dlań stałe poparcie materialne i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Radę Larp PL.
Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 16
- Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna.
- Członkostwo honorowe nadaje Rada Larp PL na wniosek co najmniej dwu stowarzyszeń członkowskich.
- Członkowie honorowi wchodzą w skład Rady Larp PL z głosem doradczym.
- Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz stowarzyszenia.
§ 17
Stowarzyszenie członkowskie naruszające obowiązki, określone w tym Statucie oraz w regulaminach, uchwalonych na jego podstawie, może zostać ukarane przez Radę Larp PL jedną z następujących kar:
- upomnienia;
- nagany z ostrzeżeniem;
- wykluczenia ze Związku.
Ponowne przyjęcie wykluczonego stowarzyszenia członkowskiego może nastąpić po upływie dwóch lat od daty przyjęcia ostatecznej uchwały o wykluczeniu.
Ukaranemu stowarzyszeniu członkowskiemu przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie trzydziestu dni. Wniosek Komisji Rewizyjnej podlega rozpatrzeniu przez Radę Larp PL, a uchwała, podjęta po jego rozpatrzeniu jest ostateczna.

§ 18
Członkostwo ustaje na skutek:
- rezygnacji złożonej na piśmie;
- wykluczenia przez Radę Larp PL;
- rozwiązania stowarzyszenia członkowskiego;
- śmierci członka honorowego.

§ 19
Jeśli stowarzyszenie członkowskie nie bierze udziału w trzeciej kolejnej Radzie Larp PL, nie przedstawiając stosownego usprawiedliwienia, Rada Larp PL może zawiesić jego członkostwo. Rada zawiesza też członkostwo stowarzyszeń, nie mających prawomocnie wybranych władz statutowych. Zawieszonych stowarzyszeń członkowskich nie bierze się pod uwagę przy określaniu quorum Rady Larp PL.


Rozdział IV

Władze Związku

§ 20
Władzami Związku są:
- Walne Zebranie zwane Radą Larp PL;
- Zarząd;
- Komisja Rewizyjna.

§ 21
Rada Larp PL jest najwyższą władzą Związku. Stowarzyszenia członkowskie reprezentowane są w Radzie przez upoważnionych członków ich zarządów, w miarę możliwości - ich prezesów.
Jedno stowarzyszenie członkowskie posiada jeden głos.
Rada Larp PL zbiera się co najmniej trzy razy w roku podczas ogólnopolskich imprez larpowych lub (konwentów) miłośników fantastyki po corocznej "KOLI". Podczas tego ostatniego posiedzenia Rada rozpatruje sprawozdanie finansowe, a po upływie kadencji wybiera pozostałe władze Związku.
Termin Rady Larp PL podawany jest do wiadomości stowarzyszeń członkowskich z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

§ 22
Rada Larp PL:
- ustala program i kierunki działalności merytorycznej Związku oraz jego politykę finansową;
- uchwala regulaminy wewnętrzne Związku;
- wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną na trzyletnią kadencję, a w razie potrzeby uzupełnia ich skład w toku kadencji;
- wysłuchuje sprawozdania Komisji Rewizyjnej i uchwala absolutorium dla Zarządu;
- wspomaga Komitet Koordynacyjny Konferencji Larpowa "KOLA";
- przyjmuje nowych członków zwyczajnych i wspierających, a także przyznaje członkostwo honorowe;
- zawiesza członkostwo stowarzyszeń, nie biorących udziału w działalności Związku;
- w razie potrzeby wyznacza mediatora i określa skład Komisji Rozjemczej;
- wymierza kary, określone w § 17 i rozpatruje wnioski Komisji Rewizyjnej w przedmiocie odwołań od wymierzonych kar;
- uchwala zmiany w statucie.

§ 23
Rada Larp PL może:
- upoważnić określone stowarzyszenie członkowskie do reprezentowania Związku podczas międzynarodowych imprez miłośników fantastyki;
- ustanowić składki członkowskie za zgodą wszystkich stowarzyszeń członkowskich i z uwzględnieniem możliwości organizacyjno-finansowych poszczególnych stowarzyszeń;
- podjąć uchwałę o rozwiązaniu Związku.

§ 24
Rada Larp PL może podejmować uchwały w obecności przedstawicieli co najmniej 2/3 stowarzyszeń członkowskich. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli Statut nie stanowi inaczej.
Uchwały Rady Larp PL zapadają w głosowaniu jawnym, oprócz wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej, który następuje w głosowaniu tajnym. Na wniosek przedstawicieli co najmniej 1/3 stowarzyszeń członkowskich przewodniczący obrad zarządza głosowanie tajne nad określonym wnioskiem.
W Radzie Larp PL mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele klubów i grup larpowych, nie będących stowarzyszeniami oraz zaproszeni goście.

§ 25
Zarząd składa się z czterech do siedmiu osób, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.
Kandydatów do Zarządu zgłaszają stowarzyszenia członkowskie; powinny być to osoby z doświadczeniem pracy organizacyjnej, najlepiej - pracy we władzach tych stowarzyszeń.
Wybrany przez Radę Zarząd konstytuuje się i podaje do wiadomości podział funkcji podczas tego samego konwentu, podczas którego zostało wybrane. Przy konstytuowaniu się, Zarząd bierze pod uwagę, aby miejsce zamieszkania i obowiązki osób, upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych, nie utrudniały wykonywania powierzonych zadań.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Ważność uchwały finansowej wymaga obecności skarbnika.

§ 26
Zarząd:
- kieruje bieżącą pracą Związku w zakresie określonym przez Radę Larp PL i reprezentuje Związek na zewnątrz;
- przygotowuje posiedzenia Rady Larp PL i z co najmniej z 30-dniowym wyprzedzeniem powiadamia o ich terminie, oraz przekazuje stowarzyszeniom członkowskim odpowiednie materiały;
- przedstawia Radzie Larp PL projekt programu działalności merytorycznej i finansowej Związku oraz sprawozdanie z działalności Związku (podczas ostatniego posiedzenia Rady w roku kalendarzowym);
- opracowuje i przedstawia Radzie Larp PL do zatwierdzenia projekty regulaminów wewnętrznych Związku;
- ściśle współpracuje z Komitetem Koordynacyjnym Konferencji Larpowej "KOLA".

§ 27
Komitet Koordynacyjny Konferencji Larpowej "KOLA" tworzą prezesi stowarzyszeń organizujących "KOLĘ" w roku poprzednim, bieżącym i następnym. Zadaniem komitetu jest zapewnienie odpowiedniej ciągłości i koordynacji prac organizacyjnych przy kolejnych "KOLACH". Szczegóły działalności Komitetu określa odpowiedni regulamin.

§ 28
- Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego.
- Kandydatów do Komisji zgłaszają stowarzyszenia członkowskie; powinny być to osoby z doświadczeniem w pracy organizacyjnej, najlepiej - pracy we władzach tych stowarzyszeń.
- Kandydatami do Komisji nie mogą być członkowie władz statutowych stowarzyszeń członkowskich.
- Wybrana przez Radę Komisja konstytuuje się i podaje do wiadomości podział funkcji podczas tego samego konwentu, podczas którego została wybrana.
- Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji w tym przewodniczącego. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
§ 29
Komisja Rewizyjna:
- nadzoruje i kontroluje działalność merytoryczną i finansową Związku;
- przedstawia Radzie Fandomu sprawozdania ze swej działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu;
- przedstawia Zarządowi wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
- rozpatruje odwołania od uchwał o ukaraniu stowarzyszenia członkowskiego w terminie nie dłuższym niż 30 dni i przedstawia odpowiedni wniosek Radzie Fandomu; - Komisja Rewizyjna może powoływać mężów zaufania do pomocy w przeprowadzaniu kontroli konkretnej dziedziny działalności Związku.


Rozdział V

Rozstrzyganie sporów

§ 30
W razie powstania poważnego sporu między stowarzyszeniami członkowskimi, lub innej, istotnej kontrowersji, związanej z działalnością Związku, Rada Larp PL podejmuje kroki, zmierzające do jej polubownego rozwiązania. W tym celu Rada może:
- za zgodą obu stron powołać Komisję Rozjemczą,
- w przypadku braku zgody jednej lub obu stron wyznaczyć mediatora, którego zadaniem jest umożliwienie powołania Komisji Rozjemczej.

§ 31
Zadaniem Komisji Rozjemczej jest doprowadzenie do polubownego rozwiązania sporu i sformułowanie wniosków, mających ułatwić unikanie podobnych sporów w przyszłości.

§ 32
W skład Komisji Rozjemczej wchodzą przedstawiciele stron sporu (w równej liczbie) oraz osoba lub osoby, nie będące członkami tych stowarzyszeń członkowskich i nie zaangażowanych w inny sposób w rozpatrywany spór. Skład Komisji Rozjemczej nie może być mniejszy niż trzy i większy niż siedem osób.
Jeżeli w sprawie był poprzednio wyznaczony mediator, Rada powołuje go w skład Komisji.
W skład Komisji Rozjemczej mogą być powołane osoby, nie będące członkami żadnego ze stowarzyszeń członkowskich.
Rada, wyznaczając Komisję, wskazuje jej przewodniczącego. Nie może nim być przedstawiciel strony sporu.

§ 33
Komisja Rozjemcza podejmuje działania, zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, a po ich zakończeniu przedstawia Radzie Larp PL sprawozdanie. W razie niemożności znalezienia rozwiązania w ciągu sześciu miesięcy od powołania Komisji, stwierdza ona ten fakt w swym sprawozdaniu. W razie wycofania się z Komisji jednej ze stron sporu, sprawozdanie przestawia jej przewodniczący.

§ 34
Rada Larp PL przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Komisji o polubownym rozwiązaniu sprawy i rozpatruje wnioski, zawarte w sprawozdaniu. Szczegóły takiego rozwiązania nie są ujawniane, chyba, że obie strony sporu zgodnie postanowią inaczej.
Rada Larp PL rozpatruje sprawozdanie Komisji lub jej przewodniczącego o niemożności polubownego rozwiązania sprawy i rozpatruje możliwości dalszych działań, w tym wymierzenia kar statutowych.
Złożenie sprawozdania zamyka działalność Komisji Rozjemczej.


Rozdział VI

Majątek i fundusze Związku

§ 35
Na majątek Larp PL składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze, uzyskane w trakcie działalności Związku.

§ 36
Majątek Związku powstaje z:
- dotacji, darowizn i zapisów,
- dochodów z działalności i majątku Związku,
- składek członkowskich (w razie ich uchwalenia).

§ 37
Związek może podejmować działalność gospodarczą, dochód z której przeznacza w całości na działalność statutową.

§ 38
Rokiem obrachunkowym Związku jest okres od 1 listopada do 30 października następnego roku kalendarzowego.

§ 39
Dla ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych Związku wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Skarbnika.


Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 40
Zmiany w Statucie uchwala Rada Fandomu większością 2/3 głosów przy obecności przedstawicieli co najmniej 2/3 stowarzyszeń członkowskich.

§ 41
Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Rada Larp PL większością 2/3 głosów przy obecności przedstawicieli co najmniej 3/4 stowarzyszeń członkowskich.
W razie przyjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Rada Larp PL powołuje Komisję Likwidacyjną.

Ladies and gents, lets face it. We all visit KOLA not only to listen, but above all, to talk. Time for official talks is already booked on friday, when most of panel discussions will take place.Coordinator: Piotr Milewski

Piotr Milewski (STG Funreal) & Dominik Dembiński (Liveform)
Larp dictionary

After the larp conference KOLA 2013 we started working on a larp dictionary. Different larp groups have been using their own words to talk about their hobby, and slangs used only at specific larp events evolved. Now that there are more and more articles, publications and theses on larps it would be helpful if larpers used the same language to communicate. Time to sum up this year-long effort on larp concepts and their definitions.

Piotr Milewski (STG Funreal) & Dominik Dembiński (Liveform)
Wikipedia entry: larp

For many Wikipedia is a basic source of knowledge about the world. How should the entry "larp" be formulated? What about related entries? Should we follow the example given by foreign websites, or should we do it "Polish larp culture style"? How to deal with wiki editors' arrogance and ignorance?

Krzysztof Chmielewski (STG Funreal)
Złote Maski - ups and downs

In three months Pyrkon convention is hosting the fifth edition of the biggest Polish larp competition Złote Maski. The winners are indisputably the best larp designers in Poland, and it's said that last year's games were much better than any previous ones. And still no publication with the jury's verdicts, nominated and awarded games has been issued. Some say that communication between players and designers sucks, and that it has become a cruel habit of the Jury to wake up the Pyrkon participants in the middle of the night and excuse them from the sleeproom so that the all-important Board may run their session. And since winter is coming, let us indulge in a moment's reflection on: what the hell this competition is about? Do we really need it? What are it's major ills, and can they be cured?
We want to focus on three aspects in particular I. Games and designers (devoted to scenarios and running the games) II. Organizers and the jury (vision and mission of the competition, plus technical aspects) III. Feedback, post-project and other difficult words (communication with the designers, post competition materials, and what you need to do to win)

Remigiusz Maciupa (Wioska Fantasy)
Larps as commercialized entertainment

A discussion on how to commercialize larps in Poland. Solutions, ideas and experience.

Dominik Dembiński (Liveform)
Larp survey 2013 - results

Presentation of results obtained in the Polish larp survey 2013.

Piotr Milewski (STG Funreal)
ZPSL (Polish Larp Groups Association)

Do we need a Polish Larp Groups Association? Lights at the end of the tunnel, and lakes of lava ahead. Arguments for and against. Suggestions and an official invitation to unofficial discussions (Let's rule the world!)

KOLA is the time and place to regularly share some secrets. What do you plan for 2014? What will change, and what will be the same? How, where, when, with whom, and why so expensive?Coordinator: Zofia Urszula Kaleta

Zofia Urszula Kaleta (Wielosfer) & Krzysztof Maj (Kawaleria Berg/ZKF Ad Astra)
Larp. Buy now.


Imagine that you can choose any game you like via a internet service, choose the genre, the author, or the title, check who you’ll be playing with, be sure that the game you choose will not be cancelled. Imagine – just one click.
We hereby announce an event never organized in Poland before. Famous games, well-known designers, awarded scenarios. Larps which you couldn’t play before because you failed to sign up on time, run one more time, this time with you taking part. Come. Play. Zielona góra 2014.

Szymon Ulenberg
OldTown 2014 : a post-apo outdoor larp


OldTown is a postapo convention dating back to 2005, taking place on a deserted soviet airport near Stargard Szczeciński. This year’s 10th anniversary will take place on 21-27 July 2014. During this presentation we’ll share the story behind the convention, plans for the upcoming edition – both for the convention and the 48h outdoor larp which is part of the event. All fans of Fallout series and postapo are more than welcome.

Kamil Bartczak (AR Argos)
Geas: The Pilgrimage


2014 is coming with the third edition of the Geas larp series. We’ve decided to abandon the burgkon concept and take on… a form which we’ll present during this talk. Get ready for a few steps towards less symbolism and more of the 360 illusion.

Zofia Urszula Kaleta (Wielosfer) & Agnieszka Pilc
Larp calendar 2014


Where? What? Which one? For whom? How much? Presentation of the biggest and the most interesting larp events in 2014.

Malwina Otto & Dorota Kalina Trojanowska (Grimuar)
Mr & Mrs Larper


More about this presentation, only during the presentation. Don't miss it!

Mikołaj Wicher (Liveform)
Ideas for Kola 2015


A short thing about the shape and ideas for the next Polish larp conference in 2015 in Katowice.

Piotr Milewski (STG Funreal)
ZPSL: 0 or 1


A recap on the discussions on the Polish Larp Groups Association.

There is a theory which calls larp the most elusive of arts. On the other side of the barricade there are those who state that larp is a project. If you are one of the latter - share your knowledge. Logistics, budget, costumes, props, software used to design games more efficiently - this session is devoted to all this stuff and more.Coordinator: Agnieszka Labenz

Kamil Bartczak (AR Argos)
Project management


Organizing work while designing a larp all too often follows the same pattern: the less time we have before the event, the more efficiently we tend to work. At the same time, the less motivation we feel, the more difficult it is to get down to this work. During this presentation you’ll learn about a few useful tools and means of managing long-term projects. AR Argos approved.

Krzysztof Maj (ZKF Ad Astra/Kawaleria Berg)
Budget


One of the biggest pains of larp designers is finances. What can we do to make our several months of work and sacrifices pay off, and not leave us in the red? How to plan the budget, foresee and control the expenses and help our players pay their fees? Krzysztof "Flapjack" Maj, organizer of larps, conventions and other events, is here to share his expertise and thoughts on this one.

Dominik Dembiński (Liveform)
HR


As fates of many larp organizations show, managing a team which is numerous and active can be the source of many difficulties. Conflicts and tensions seem unavoidable, sometimes leading to schisms in the organization. President of the Liveform Association, Dominik Dembiński, is here to share his knowledge on conflict management.

Ida Pawłowicz (AR Argos)
Logistics in action


One of the most demanding moments for larp logistics engineers it the time just before the game starts. Delivering materials, building sets, make up, briefings and on-the-go troubleshooting. Ida Pawłowicz, the chief logistics engineer for Geas larps will share a few tips on how to organize your team's work to make everything run smooth.

Agnieszka Labenz (AR Argos)
Fundraising


As we all know, it’s easier to spend than to earn money. This presentation covers several ways in which we can boost the budget of our larp. You’ll learn about applying for grants, rules for filling in application forms and about how the whole process works. The speaker, Agnieszka Labenz, is an AR Argos member, and a professional fundraiser.

Augmented reality has been generating lots of hype lately. Do you use it in your larps? Are city games a form of larp? The success of Ingress proves that it’s high time we talked about this topic with all those into innovation. Is something trying to lure larps out of their cosy little classrooms?Coordinator: Maciej Wanicki

Daniel Krzaczkowski (Grimuar)
City games in education


A few words about using city games in projects run by NGOs in Lubin. Dead writers' society, security in the net and on the streets. Reflections on the speaker's own work and on co-designing games with teenagers.

Jacek Olejnik
Will props stand the test of AR?


Google Glass, Oculus Rift are only the beginning. These projects are available to everyone. What happens when they become common? Will classrooms transform into real Dracula castles thanks to a graphic designers, and instead of costumes will we be wearing just miniature AR headsets?

Agata Czopek-Rowińska (Young Digital Planet)
questrunner


Presentation of a modern digital tool which can be used to create and manage outdoor games.

Kamil Bartczak (AR Argos)
Larp editor based on the quantum ontology of scenarios - ideas for implementation


During previous editions of the KOLA conference the idea of quantum ontology for larp scenarios (ordering larp structure) was presented. Now it's time to present the project of a software which will radically shorten the time needed to create a game scenario.

Maciej Wanicki (Wielosfer)
Do we need technology in larps?


What is the aim, the cost and the profit of using modern technology at larps? How much does it complicate the designing process and how much time does it consume? During this discussion authors of High Rise, Ostatni Rejs and The Game will answer questions and tell you once and for all if it was it worth it.

KOLA is a place where we learn from one another. It’s a space where ideas are shared, brains are astorm and discussions rumble across the halls until the cows go home - undeniably the night is the best time to talk. That is why the long evening hours of the programme are going to be devoted to less formal presentations and discussions. Do you feel you have some subject you could talk for hours? Did yo have a brainwave about a new magic mechanics? Do you have a hunch that during big larps several premises of the fluid mechanics have much in common with how players move around between locations? Have you been able to unearth some long-forgotten photos from the first Polish larps? Are you writing your MA, or doing research and want to present your the results? KOLA is the time and place. You’re more than welcome!Coordinator: Marcin Słowikowski

Anna & Michał Rogala
A game of acting, or are acting skills enough?


What makes a good larper? Great acting skills is the thing that most readily comes to mind. In this presentation we suggest a differentiation between acting well (associated with actor’s skills) and playing well. The latter means (1) taking the responsibility for the larp: making the game enjoyable to oneself and to others as well (2) behaving as one's character described in the scenario/by the GM would (3) taking care to keep decorum during the game (4) incorporating the aim and the genre of the larp into how one plays (by creating stunning scenes, by interacting with others, or competing to complete all the character’s quests).

Dorota Kalina Trojanowska (Grimuar)
Project "Larp krok po kroku"


Although larp theory and texts on how to write larps better are now available, there is still no manual on how to write larps from scratch. Do we really want every new larp designer to make the same mistakes we did and look for information in foreign literature? Or is it time we collected all the fundamental knowledge and techniques in one place? All in favor – don’t miss this presentation!

Piotr Labenz (AR Argos)
Epiphanies


I want to introduce the notion of epiphany, a short but a very intense impression which has a lasting impact on the players’ imagination. The concept, related to WYSIWYG and the wow effect, can be useful in larp design, especially when creating immersive games. I will operationalise it pointing to examples and conditions which may facilitate situations when the players experience this phenomenon.

Krzysztof Chmielewski (STG Funreal)
Bleed - terra incocknita


Bleed has become somewhat of a cliché term, used by absolutely everybody in every larp, freeform, and experimental form. At the same time, depending on the basic concepts we agree with, we all differ in how we understand this notion, and thus, in what instruments should be used to measure it. I will present my suggestions on how to systematize the bleed effect in chamberlarps.

Agnieszka Rogowska (warszawski Wielosfer)
Larp campaigns: discussion


Larp campaigns are treated with much reserve by Serious Larp Designers. In Poland these games are associated with month-long vampire larps of the type “let’s throw in d20 characters to mix.” Old vintage larps, which lie far away on the map from freeforms, novel techniques and originality…
Why are larp campaigns popular then? Is it the “sims syndrome”, the popularity of the setting, or is there something more? Do they all look the same? And if so, should they be changed?
I want to talk about larp campaigns and invite you to a discussion. You’ll learn about the longest running larps in history with the plot developed in several dozen cities in Europe, the USA and Australia, simultaneously. Get ready for a talk about new forms of larp campaigns, technology, databases, mobiles and other cool stuff. Get ready for vampires.

Patryk Soczyńskli (Polish Jugger League)
Jugger - postapo sport


Jugger is a sport created for the cult postapo movie Salute of the Jugger starring Rutger Hauer. For some time now Polish conventions and larps host a safe version of this sport organized and developed by the Polish Jugger League project. What are the rules? Where can you see Jugger live? Where to find out more? Come and see.

Remigiusz Maciupa (Wioska Fantasy)
Hardcore larping - discussion and presentation


Hardcore Larping: what is it and how does it work. Presentation. Q+A.

Piotr Milewski (STG Funreal)
I love 2 hate U


Conflict is imprinted in human nature. War brings death and destruction, but also great progress and developments in science. Conflicts can, therefore, be used as tools of destruction and fuel to make the world (or a larp) spin faster... So, how do we go about labeling the players as allies and enemies to make it all work?

Malwina Otto (Grimuar)
Flipped larp


Boring larps, lousy GMs, whose one-and-only printer is always jammed so they can't print character sheets on time, disgusting food and always not enough of it to gobble, tacky character sheets, too few relationships, too many sub-plots, characters wondering without aim, talking out of character, too cold, too hot, too expensive! Or maybe... A talk about an idea for a change.